STATUTUL
ASOCIAȚIEI COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ
 
Actualizat la data de 30.04.2014
 
 
CAPITOLUL I
CONSTITUIRE, DENUMIRE, SEDIU, FORMĂ JURIDICĂ, DURATĂ
 
Art.1. COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ sau pe scurt COLEGIU este o asociaţie profesională constituită din consilierii juridici din judeţul Cluj, semnatari ai Actului Constitutiv şi a prezentului Statut, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Plopilor, nr. 68, scara B etaj 6, ap. 4, jud. Cluj. Sediul COLEGIULUI va putea fi mutat oricând la altă adresă, prin hotărârea Consiliului Director al Colegiului.
 
Art.2. COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ se înfiinţează în temeiul art.5 şi art.25 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, conform prevederilor O.G. nr.26/31.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi prevederilor art.9, 40, 41 şi 45 din Constituţia României.
 
Art.3.
(1) COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ se constituie ca persoana juridica, are patrimoniu şi buget propriu. COLEGIUL se înfiinţează prin libera exprimare a voinţei de asociere a consilierilor juridici fondatori, fiind organizația profesională județeană care reprezintă interesele tuturor consilierilor juridici din județul Cluj și din alte județe, care vor adera ulterior ca membrii.
(2) De asemenea pot adera la COLEGIUL si absolvenţii unei forme de învăţământ superior cu specialitatea in ştiinţe juridice din Cluj-Napoca care au susţinut si promovat examenul de licenţa precum si consilierii juridici pensionari cu domiciliul in județul Cluj.
 
Art.4. COLEGIUL se înfiinţează pentru o durată nedeterminată (nelimitată) de timp.
 
CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTIVULCOLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ
 
Art.5. Scopul COLEGIULUI este nelucrativ şi nepatrimonial, fiind de interes general, datorită semnificaţiei şi importanţei sociale a profesiei de consilier juridic recunoscuta de lege.
 
Art.6. Scopul COLEGIULUI constă în asigurarea organizării şi exercitării unitare în Municipiul Cluj-Napoca si Judeţul Cluj a profesiei de consilier juridic şi consacrarea principiului că profesia de consilier juridic, cu organizarea şi funcţionarea ei structural-sistemică este o componentă complementară a sistemului judiciar naţional.
 
Art.7. Scopul COLEGIULUI constă în protejarea şi promovarea drepturilor si intereselor membrilor săi, licenţiaţi în ştiinţe juridice, privind exerciţiul unitar al profesiei de consilier juridic, pentru asigurarea protecţiei şi promovării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor juridice, ale autorităţilor şi instituţiilor publice în relaţia lor cu autorităţile publice, instituţiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau străina.
 
Art.8. Obiectivul COLEGIULUI constă în menţinerea şi perfecţionarea unui corp profesional competent, specializat şi eficient în scopul apărării si promovării intereselor profesionale prin:
- reprezentarea intereselor si drepturilor profesiei de consilier juridic in tara si in străinătate;
- iniţierea si susţinerea de masuri legislative specifice profesiei la nivelul autoritatii de stat centrale si locale;
- întocmirea Tabloului Consilierilor Juridici definitivi si stagiari din Cluj si înfiinţarea unei baze de date la nivel central privind evidenta consilierilor juridici din Cluj;
- încurajarea coeziunii consilierilor juridici bazata pe apartenenţa, solidaritate si disciplina profesionala;
- iniţierea si coordonarea pregătirii corpului profesional prin acordarea de stimulente;
- asigurarea reprezentării corpului profesional la nivelul societatii civile si in relaţia cu autorităţile statului;
 
Art.9. În vederea realizării scopurilor propuse, COLEGIUL are drept obiectiv esenţial asocierea consilierilor juridici într-o structură unitară profesională la nivel judeţean şi naţional (O.C.J.R) precum şi adoptarea în cadrul Congresului Colegiilor Consilierilor Juridici a Statutului profesiei de consilier juridic în baza prevederilor art.9, art.37, art.38 şi art.411 din Constituţia României şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
CAPITOLUL III
MEMBRII COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ
 
Art.10.
(1) COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ cuprinde următoarele categorii de membri:
a) membrii fondatori sunt consilierii juridici iniţiatori şi întemeietori ai COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ reprezentând comitetul de iniţiativă şi semnatari ai actului constitutiv şi Statutului Colegiului cu dreptul de a ocupa funcţii in conducerea începând cu data constituirii Colegiului, calitate ce nu poate fi retrasă în nici un mod.
b) membrii asociaţi sunt persoanele ce îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8,9 si 10 din Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, ce vor adera la prezentul statut după înfiinţarea persoanei juridice de drept privat COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ.
 
(2) Membru al COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ poate fi orice consilier juridic a cărui activitate se desfăşoară in slujba persoanelor juridice, ale autorităţilor şi instituţiilor publice (centrale şi locale) ce va adera la prezentul statut şi care îndeplineşte următoarele condiţii legale:
a).  este cetatean roman, domiciliat în România;
b).  are exerciţiul drepturilor civile si politice;
c).  este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
d).  este licenţiat al unei facultăţi de drept;
e). nu se găseşte în vreunul din următoarele cazurile de nedemnitate (condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natura să aducă atingere prestigiului profesiei; cel care in a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi si libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătoreasca irevocabila; cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege)
f).  nu se afla in următoarele situaţii de incompatibilitate:
- are calitatea de avocat
- desfăşoară activităţi care lezează demnitatea si independenta profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;
- activează intr-o alta profesie autorizata sau salarizata in tara sau in străinătate;
- deţine funcţia sau desfăşoară activitatea de administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de lichidare si reorganizare judiciara;
- desfăşoară activităţi publicistice salarizate;
- intra in alte incompatibilităţi prevăzute de lege sau rezultate din conflict de interese in condiţiile legii
(3)  Pot fi membri ai Asociaţiei şi consilierii juridici care exercită profesia de consilier juridic pe teritoriul altor judeţe, învecinate Judeţului Cluj, unde nu funcţionează o asociaţie profesională similară, precum şi orice consilier juridic care îşi exprimă această opţiune în temeiul  dreptului la libera asociere dar numai dupa o analiza temeinica a cererii depuse si doar daca exista motive intemeiate pentru care inscrierea la Colegiul Teritorial de care apartin , nu este posibila.
(4) Licenţiaţii în drept/ştiinţe juridice care nu au debutat în profesia de consilier juridic, dar care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege referitoare la incompatibilitate şi demnitate  pot fi membri susţinători. Membrii susţinători pot participa la sesiunile Adunării Generale fără drept de vot.
 
Art.11. (1) Dobândirea calităţii de membru asociat al COLEGIULUI are la baza o cerere a acestuia de înscriere. Cererea va fi analizata in termen de 30 de zile de la înscriere. Depunerea cererii va fi însoţită de dovada plăţii ‹‹ taxei de înscriere ››. Neadmiterea cererii sau excluderea ulterioară indiferent de motiv nu va da dreptul la restituirea acesteia.
(2) Aceste taxe pot fi reduse de către Consiliul Director al Colegiului doar în situaţii temeinic justificate, cu un procent de maximum 25 la sută. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior juridic care se vor înscrie in Colegiu in primele 6 luni de la promovarea examenului de licenţa vor beneficia de o reducere de 35 la suta din taxa de înscriere.
(3) Calitatea de membru al Asociatiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Cluj, se dobândește în urma susținerii și promovării examenului de admitere organizat de COLEGIU
(4) Calitatea de membru al Asociaţiei Profesionale COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ este personală şi inalienabilă, ea nu poate trece la succesori şi se dovedeşte numai cu “Legitimatia de consilier juridic / Cardul de consilier juridic” emis de O.C.J.R şi vizată anual de către decanul COLEGIULUI.
 
Art.12. (1) Renunţarea sau suspendarea voluntara a calităţii de membru se poate face oricând printr-o cerere scrisa adresata conducerii COLEGIULUI. Obligaţia petentului de a se achita de toate obligaţiile scadente pana la data înregistrării cererii rămâne in sarcina acestuia. Obligaţiilor evaluabile in bani aflate la scadenta pe o perioada mai veche de 120 de zile li se vor aplica penalităţi in cuantum de 0,2 la suta pe zi de întârziere.
(2) In cazul suspendării voluntare petentul va plăti o taxa ce va fi stabilita ulterior de către Consiliul Director. Membrul care se retrage sau este exclus din asociaţie nu are nici un drept asupra patrimoniului asociaţiei, cu excepţia drepturilor sale personale nepatrimoniale (ex. dreptul de autor, etc. ) . Membrul poate fi suspendat sau exclus din asociaţie în condiţiile încălcării prezentului statut, ale Statutului Ordinul Consilierilor Juridici din România sau ale Statutului Profesiei de Consilier Juridic.
 
Art.13. Drepturile si obligațiile membrilor COLEGIULUI
(1). COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ va avea la baza prezentul statut precum şi principiul eligibilităţii democratice respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales, adoptarea hotărârilor prin vot liber şi majoritar precum şi egalitatea in drepturi a membrilor săi indiferent de specialitatea juridică şi grad profesional.
(2) Drepturile membrilor ASOCIAȚIEI:
a. de a alege si de a fi ales in toate organele de conducere ale Colegiului, conform prezentului statut;
b. de a participa personal in toate cazurile in care se discuta si urmează a se lua o hotărâre cu privire la activitatea sa;
c. de a solicita sprijin in litigiile privind etica si practica profesionala dintre consilier juridic – membru si terti, in care Comisia de Disciplina a Colegiului decide asupra nevinovatiei in parte sau totala a acestuia;
d. de a folosi, in condiţiile stabilite de colegiu, împreuna cu membrii săi de familie toate dotările sociale, profesionale, culturale si sportive ale Colegiului;
e. de a solicita si beneficia de ajutoare materiale pentru situaţii speciale care vor fi definit limitativ in Regulamentul de Ordine Interioara;
f. de a-şi exprima liber punctul de vedere, precum şi de a critica deciziile organelor de conducere ale colegiului.
g. de a ocupa funcţii în conducerea Colegiului, numai consilierul juridic definitiv ( cu o vechime de 6 ani in profesie ) si o vechime de 4 ani in Colegiu ( excepţie până la împlinirea termenului, in caz de ‹‹ vacanta ›› situaţie când este completat de membrii Consiliului prin vot direct)
h. de vot in Adunarea generală, şi de a modifica prezentul statut cu acordul expres al tuturor membrilor fondatori;
(3) Obligaţiile membrilor ASOCIAȚIEI:
a). să participe activ la atingerea scopului şi realizarea obiectivelor Colegiului;
b). să achite taxă de înscriere, cotizaţii trimestriale şi alte taxe profesionale stabilite de Consiliul Director al Colegiului ( excepţie – sunt scutiţi membrii fondatori );
c). să participe la Adunările Generale şi la toate activităţile iniţiate de Colegiu, lipsa nemotivată constituind abatere disciplinară;
d). să impulsioneze şi să promoveze noi forme de exercitare, protejare şi desfăşurare a profesiei de consilieri juridic;
e). să cunoască Statutul Asociaţiei, Statutul O.C.J.R precum şi statutul profesiei de consilieri juridic;
f). să-şi ridice permanent nivelul de pregătire profesională şi să adopte o conduită ireproşabilă în toate împrejurimile când îşi exercită profesia;
g). să fie fidel Colegiului, să apere permanent prestigiul acesteia, să sesizeze de îndată conducerea Colegiului cu privire la orice situaţii de natură să aducă atingere şi/sau să producă prejudicii directe sau indirecte asociaţiei;
h). de a lua poziţie fata de orice atingere adusă reputaţiei ţi intereselor corpului profesional al consilierilor juridici.
i). să rezolve litigiile cu alţi membri, în primul rând, prin comisia de disciplină a Colegiului care acţionează pentru medierea şi concilierea conflictului.
j). să respecte deciziile Comisiei de disciplină a Colegiului la orice nivel când acestea devin definitive.
k). să nu devină membru al unei alte societăţii profesionale al cărui scop şi obiect sunt identice cu cele ale COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ.
l). să respecte hotărârile Adunării Generale precum şi toate obligaţiile care le incumbă conform Statutului profesiei de consilier juridic.
(4) Sancţiuni ce pot fi aplicate membrilor:
a).  mustrare
b).  avertisment
c).  amendă, care se va face venit la bugetul Colegiului. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea atrage suspendarea de drept din calitatea de membru până la achitarea sumei;
d).  suspendarea pe o perioadă stabilită de colegiu;
e).  excluderea din Colegiu.
 
Membrii Fondatori nu pot fi sancţionaţi şi traşi la răspundere disciplinară sau materială, numai prin votul tuturor membrilor Colegiului şi doar pentru fapte sancţionate definitiv ce atrag răspundere penală.
 
CAPITOLUL IV
CONDUCEREA COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ
 
Art.14. Organele de conducere ale asociaţiei sunt:
a. Adunarea Generală;
b. Consiliul Director al Colegiului, compus din: Decan, Prodecan şi membri.
c. Decan
Organele executive sunt: Secretarul general şi Trezorierul.
 
Art.15. Adunarea Generală.
(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere şi decizie al Asociaţiei. 
 (2) Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor activi cu drepturi depline.              
 (3) Este considerat membru activ cu drepturi depline consilierul juridic care nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate, nedemnitate sau suspendare prevăzute de lege şi/sau prezentul statut şi a achitat cotizaţia corespunzătoare semestrului în care are loc întrunirea Adunării Generale.
 (4) Membrii suspendaţi pentru neplata cotizaţiei sau din alte cauze prevăzute de lege sau prezentul statut nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale.
 
Art.16.
(1). Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare anuale şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar. Adunarea Generală ordinară va fi convocată de decanul colegiului sau în imposibilitatea acestuia de Prodecan, consiliul colegiului de către1/3 din membrii fondatori ai asociaţiei. Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de orice organ de conducere al colegiului sau de 2/3 din membrii săi activi sau de către 1/3 din membrii fondatori ai asociaţiei.
 
(2) Adunarea Generală are următoarele competenţe:
a). stabileşte măsuri pentru exercitarea activităţilor profesionale în colegiul respectiv în limitele prezentului statut, a Statutului profesiei de consilier juridic şi a regulamentelor corpului profesional;
b). alege şi revocă Decanul, Prodecanul, membrii Consiliului, membrii Comisiei de Cenzori şi pe cei ai Comisiei de Disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 5 ani şi poate fi reales. Decanul şi Prodecanul se aleg dintre consilierii juridici cu o vechime de minim 8 ani în activităţi juridice;
c). alege delegaţii colegiului la Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din România;
d). aprobă proiectul de buget al colegiului şi dă descărcare consiliului, cu privire la activitate şi gestiunea sa;
e). desemnează anual consilierii juridici în comisiile de examinare pentru definitivat;
f). îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevăzute în Statul colegiului şi Statutul profesiei de consilier juridic;
g). hotărăşte asupra fuziunii/comasarii/absorbtiei cu alte organizaţii profesionale ce exercită activităţi profesionale de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică ( în primii 5 ani de la înfiinţare acesta hotărâre aparţine exclusiv Consiliului Director al Colegiului).
 
Art.17. Adunarea Generală ordinară se întruneşte anual în primul trimestru la convocarea Decanului sau Prodecanului sau a Consiliului Director. Convocarea adunărilor generale ordinare şi extraordinare se face prin afişare la sediul colegiului şi prin publicare într-un ziar local cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită ( ordinea de zi va fi afişată la sediul colegiului ).
 
Art.18. Adunările Generale vor fi conduse de Decanul Colegiului, în lipsa acestuia de Prodecan, sau în lipsa consilierului juridic cel mai în vârstă. Dintre membrii prezenţi vor fi aleşi câte doi membri pentru cele două comisii de şedinţă: ‹‹ de prezenta şi numărare a voturilor ›› si ‹‹ de redactare a procesului verbal de şedinţă ››
 
Art.19. (1) Adunările Generale ordinare şi extraordinare sunt legal constituite cu participarea a 1/3 din membrii săi ( din membrii existenţi la data convocării adunării ).
(2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, a doua adunare generală va avea loc în aceeaşi zi, indiferent de numărul membrilor prezenţi, cu cel puţin 2 ore diferenţa fata de ora iniţiala de convocare, ce va fi indicată în convocator.
(3) Votul va fi public, iar hotărârea pentru a fi valabilă va trebui sa întrunească votul majorităţii simple a celor prezenţi. În caz de paritate de voturi, membrii fondatori vor vota distinct, iar votul lor va fi decisiv.
(4) Hotărârile luate în Adunarea Generală în condiţiile prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
 
Art.20. Consiliul Colegiului este format din 3 membri numiti de catre Decanul Colegiului pe o perioadă de 5 ani, putând fi realeşi. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr. La numirea lor se va avea in vedere activitatea depusa in cadrul Colegiului, participarea la cursurile si evenimentele organizate de catre Colegiu, activitatea profesionala remarcabila si buna reputatie.
 
Consiliul Director al Colegiului are următoarele competenţe:
 
a). Adoptă măsuri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului statut, a Statutului profesiei de consilier juridic şi regulamentelor corpului profesional de către toţi membrii colegiului;
b). Stabileşte cuantumul taxei de înscriere, cuantumul cotizaţiei lunare a membrilor, precum şi cuntumul taxelor de participare la seminariile, cursurile şi examenele organizate de Asociaţie; 
c). întocmeşte, modifică şi dă publicităţii Tabloul anual al consilierilor juridici, comunicându-l celor în drept, împreună cu modificările intervenite în cursul anului.
d). aprobă cheltuielile necesare bunei funcţionări a Asociaţiei (chirie, utilităţi, logistică, aparatură, birotică etc);
e). organizează controlul deontologic profesional şi elaborează Regulamentul Intern;
f). verifică şi constată îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul Statut de către persoanele care solicită înscrierea în Asociaţie şi, după caz, aprobă sau respinge aceste cereri. Deasemenea stabileste regulamentul-cadru de organizare a examenului de admitere in Colegiu;
g). poate aproba reduceri sau scutiri temporare ale cotizaţiei/taxelor pentru situaţii temeinic motivate;
h). decide asupra ridicării stării de incompatibilitate;
i). ia act de cererile de transfer sau de detaşare în cadrul Colegiului;
j). verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezentul Statut, în Statutul profesiei de consilier juridic şi în Regulamentele corpului profesional cu privire la exercitarea activităţilor profesionale, organizează şi ţine evidenţa acestora, stabileşte şi urmăreşte încasarea taxelor şi cotizaţiilor profesionale;
k). organizează cercurile de studii şi a editează publicaţiile Colegiului. Organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de consilier juridic, participă la stabilirea sarcinilor profesionale ale acestora şi sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor consilierilor juridici;
l). suspendă din calitatea de membru pe durata neplăţii taxelor pe consilierul juridic care nu plăteşte taxele şi contribuţiile prevăzute în Regulamentele corpului profesional, dacă i s-a dat avertisment pentru neplata acestora şi nu s-a conformat;
m). supune aprobării Adunării Generale cotele de contribuţie ale consilierilor juridici la bugetul Colegiului şi la bugetul O.C.J.R;
n). acceptă donaţiile şi legatele făcute Colegiului;
o). aprobă statul de funcţii şi angajează personalul colegiului;
p). întocmeşte proiectul de buget şi administrează patrimoniul colegiului;
r). prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul său de activitate şi de gestiune;
s). stabileşte remuneraţiile lunare ale decanului, prodecanului, indemnizaţiile de şedinţă a membrilor Consiliului Colegiului şi a membrilor Comisiei de Cenzori, precum şi salariile personalului angajat al colegiului.
t). îndeplineşte funcţia de ordonatorul bugetului;
u). stabileşte fondul de premiere pentru consilierii juridici cu activitate remarcabilă în procesul de legiferare a profesiei de consilieri juridic.
v). Elaborează şi pune în aplicare prin Secretarul General programe de acţiune, organizare şi administrare ale Colegiului în conformitate cu hotărârile Adunării Generale.
w). încheie acte juridice in numele si pe seama Colegiului având dreptul de a împuternici una sau mai multe persoane, chiar daca nu sunt membrii ai Colegiului. Totodată, poate împuternici persoane pentru duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale.
 
Toate aceste sarcini vor fi pregătite ( analizate, raportate, motivate etc. ) pentru a fi realizate de către Secretarul Generalul, iar Trezorierul va avea obligaţia să vizeze orice propunere. Membrii consiliului director au specimen de semnătura in banca.
 
Art.21. Consiliul Director al Colegiului lucrează legal în prezenţa a 2/3 din prezenţa membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
 
Art.22. Decanul Colegiului.
Decanul Colegiului are următoarele competenţe:
a). reprezintă interesele Colegiului în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate precum şi în raporturile acestuia cu instituţiile şi autorităţile publice şi alte organizaţii profesionale; convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Director;
b). exercită căile de atac împotriva hotărârilor Comisiei de Disciplină şi împotriva hotărârilor Consiliului colegiului pentru care sunt prevăzute căi de atac în Statutul profesiei de consilier juridic;
c). ordonanţează cheltuielile colegiului;
d). ia măsuri pentru conducerea Colegiului care nu sunt de competenţa Adunării Generale sau a Consiliului colegiului;
e). convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Director.
 
Asociatul nemulţumit de deciziile Decanului le poate ataca la Consiliul Colegiului, iar ale acestuia la Adunarea Generală a Colegiului, iar după înfiinţarea persoanei juridice Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România la Consiliul acesteia, iar in ultima instanta, in conformitate cu Statutul profesiei.
 
Art.23. Prodecanul Colegiului.
(1). Prodecanul este înlocuitorul de drept al Decanului.
(2). Dacă decanul şi prodecanul sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţiile, Consiliul Director poate delega un membru din cadrul sau pentru a îndeplini parţial sau în totalitate atribuţiile Decanului.
 
Art.24. Secretarul General al Colegiului.
  (1) Secretarul General are urmatoarele atribuţii/responsabilitati:
      a) asigură coordonarea şi îndrumarea personalului angajat al Asociaţiei;
      b) supervizează redactarea actelor şi execută operaţiunile curente necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei;
      c) asigura funcţionarea în bune condiţii a  comisiilor şi departamentelor Asociaţiei;
      d) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală, Consiliul Director sau Decan;
(2). Acesta contrasemnează toate actele emise de către Consiliul colegiului, Decan sau Prodecan.
(3). Secretarul General al Colegiului se numeste prin decizie de numire de catre Decan, după constituirea Asociaţiei, dintre membrii asociaţiei cu o vechime de minim 5 ani în activităţi juridice sau asimilate, pentru o perioadă de 2 ani.
 
Art.25. Trezorierul asigură evidenţa curentă şi zilnică a încasărilor taxelor şi cotizaţiilor profesionale ale membrilor asociaţiei, efectuează toate operaţiunile financiar-bancare de încasări şi plăţi în numele şi în contul asociaţiei şi va fi ales după constituirea asociaţiei. Va contrasemna de legalitate, toate propunerile ce presupun cheltuieli băneşti şi va aviza toate deciziile organelor de conducere indiferent de natura.
Acesta are specimen de semnătură bancară. Acesta va fi ales în aceleaşi condiţii ca şi secretarul General.
 
 
 
CAPITOLUL V
PATRIMONIUL COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ
 
Art.26. (1). COLEGIUL are patrimoniu şi buget propriu. La înfiinţare fondul social al COLEGIULUI va fi de 600 Ron .
(2). COLEGIUL va colecta sumele reprezentând aceste aporturi sociale ale consilierilor juridici şi le va depune în contul Colegiului, în termenul prestabilit.
Art.27. (1) Contribuţiile consilierilor juridici la realizarea bugetului Colegiului se va stabili de Consiliul Director. Până la stabilirea contribuţiilor, consilierii juridici ce adera / se înscriu în Colegiu, vor achita o taxă de înscriere de 500 Ron, respectiv o taxa trimestrială de permanenţă de 90 Ron. Pentru situatii exceptionale care ar putea fi apreciate de la caz la caz, Consiliul Director sau Decanul sa poata acorda o diminuare si/sau o esalonare la plata cotizatiei lunare.
(2) Taxa trimestrială de permanenţă este obligatorie şi trebuie achitată în prima lună din fiecare trimestru pentru care se face plata, neplata ei atrage automat fără nici un avertisment sau somaţie suspendarea din calitatea de membru. Neplata acesteia mai mult de 2 trimestre atrage automat şi pierderea calităţii de membru.
(3) Persoanele care au fost excluse din Colegiu, pe motiv de neplată a taxelor și cotizațiilor lunare si doresc reactivarea respectiv reînscrierea in Colegiu respectiv Tabloul Consilierilor Juridici cu drept de exercitare a profesiei, se vor supune regulilor de inscriere in Colegiu de la data depunerii cererii de inscriere si a declaratiei de adeziune, făcând dovada achitării integrale a  debitelor restante, fiind scutiti de la plata penalitatilor de intarziere aferente debitului restant.
Art.28. Patrimoniul COLEGIULUI se va întregi cu sume provenite din donaţii, subvenţii, sponsorizări, şi bunuri de la persoane fizice, asociaţii sau alte persoane juridice si fizice din ţară şi din străinătate.
Art.29. Sursele financiare ale Colegiului vor fi folosite exclusiv pentru desfăşurarea obiectului de activitate şi atingerea scopului Colegiului, pentru cheltuieli de funcţionare, chirii, acoperirea cheltuielilor pentru realizarea bazei tehnico-materială de specialitate, pentru cheltuieli cu abonamente la publicaţii de specialitate, pentru editarea şi tipărirea publicaţiilor de specialitate în colaborare şi sub egida Federatiei Ordinul Consilierilor Juridici din România cât şi pentru plata remuneraţiilor organelor de conducere, a coordonatorilor de stagiu şi a personalului administrativ angajat şi pentru fondurile de premiere, cat si pentru alte cheltuieli ce decurg din funcţionarea Colegiului.
CAPITOLUL VI
COMISIA DE CENZORI ŞI COMISIA DE DISCIPLINĂ A COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ
 
Art.30. Comisiei de cenzori a asociaţiei profesionale COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ se va compune din 3 membri (din care unul contabil autorizat sau expert contabil) aleşi de către Adunarea Generală ce au obligaţia verificării trimestriale a activităţilor economico-financiare ale asociaţiei şi de a dispune măsurilor necesare bunei administrări a patrimoniului asociaţiei.
 
Art.31. Durata mandatului este de 2 (doi) ani. Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie stabilită de Consiliul Director. Cenzorul verifica modul de administrare al patrimoniului, întocmeşte rapoarte ce sunt supuse aprobării Adunării Generale si informează Consiliul Director de orice deficienţă constatată. Cenzorii sunt obligaţi sã supravegheze gestiunea societăţii, sã verifice dacã bilanţul este legal întocmit şi în concordanţã cu registrele contabile, dacã acestea din urmã sunt regulat ţinute şi dacã evaluarea patrimoniului s-a făcut corect.
 
Art.32. Comisia de disciplină a asociaţiei profesionale COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ se va compune din 3-5 membri aleşi de către Adunarea Generală, dintre consilierii juridici cu o activitate de peste 5 ani.
 
Art.33. Comisia de disciplină anchetează abaterile disciplinare săvârşite de membrii asociaţiei şi dispune sancţiunile disciplinare conform prezentului statut şi a Regulamentului ce va fi adoptat de consiliul O.C.J.R.
 
Art.34. Comisia de disciplină funcţionează în baza prezentului statut şi a regulamentului ce va fi adoptat de Consiliul O.C.J.R.
 
CAPITOLUL VIII
DIZOLVAREA, LICHIDAREA ŞI DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI
COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ
 
Art.35. Dizolvarea înseamnă desfiinţarea Colegiului şi poate avea loc prin trei modalităţi juridice:
a) de plin drept;
b) prin hotărâre judecătorească, sau după caz
c) prin hotărârea Adunării Generale a Colegiului.
d) Prin hotărârea membrilor fondatori.
 
Art.36. Dizolvarea de plin drept are loc în următoarele situaţii:
a) scăderea numărului membrilor sub minimum cerut de lege;
b) când Colegiul, din cauza de insolvabilitate, nu-şi mai poate continua activitatea, fiind nevoită să se lichideze.
 
Art.37. Dizolvarea prin hotărâre judecătorească poate avea loc în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
 
Art.38. Dizolvarea prin voinţa membrilor Colegiului se produce când hotărârea este luată cu o majoritatea de 1/2 din numărul voturilor membrilor fondatori.
 
Art.39. După dizolvare, asociaţia profesională intră în lichidare. Aceasta se va face de către lichidatori numiţi de Consiliul colegiului sau de către 2/3 din membrii asociaţiei, după caz.
Lichidatorii vor respecta procedura de lichidare prevăzută de legea română pentru persoanele juridice non-profit şi în urma inventarului încheierii tuturor registrelor şi a bilanţului de lichidare, vor distribui patrimoniul conform prevederilor legale în vigoare.
 
 
 
CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
 
 
Art.40 Prezentul statut se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii-cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic - cu modificările şi completările ulterioare şi Statutul profesiei de consilier juridic publicat în Monitorul Oficial al României nr. 684/29.07.2004 - partea I.
 
Adoptat şi redactat azi, 30.04.2014, in Cluj-Napoca, in 8 (opt) exemplare.
 
 
 
Cons. jur. SZABÓ JOZSEF- DECAN